මෙවන් බරක්..

හිත පතුලේ පෙරලි කරන

රැපුන්සල්ගෙ හුරතල් වැඩ

මතක් වෙද්දි වාවන් නෑ

අහස හෙලන කඳුලු අතර

ගොර මාමගෙ ගෙරවුම් හඬ

ඇසෙන විටදි ඇස් ලොකුකර

රෝල් වෙවි තුරුලු වෙන්න

එන්න මැනික මගේ ලගට

මහා මෙරට වැඩිය උනත්

ජීවන බර කොතෙක් උනත්

උඹව නොදැක ඉන්න තරම්

බරක් කොහෙද දැන් මට නම්

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: